دماوند
دماوند
ویلایی

دماوند

پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند

پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند پروژه ای ویلایی در شهر دماوند 

ویژگی ها

تاریخ اجرا

1399

ابعاد پروژه

1000 متر مکعب

وضعیت

اتمام پروژه

نوع

مطالعه و طراحی کانسپت|

کارفرما

شخصی

تعداد طبقات

2